ในปัจจุบันการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค นอกจากจะเลือกซื้อที่รูปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า และเลขสารบบ อย. ที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว มาตรฐานการผลิตของโรงงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะกว่าจะมาเป็นสินค้าพร้อมรับประทานได้นั้น โรงงานที่ผลิต ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่วัตถุดิบ สถานที่ตั้ง โครงสร้างอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนระบบสุขาภิบาล การบำรุงรักษา และบุคลากรต่างๆ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) เป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหารเพื่อการบริโภคทุกแห่ง ควรได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)

GMP คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัด ความเสี่ยงใด ๆ ที่จะให้เป็นพิษ เป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ระบบการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวาง แผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถึง มือผู้บริโภคอย่างมั่นใจ

GMP ถือเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนําไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการ โครงการมาตรฐานอาหาร FAO / WHO (Codex Alimentarius Commission)

เครื่องดื่มกล้วยน้าว้าดิบชนิดผง ตราน้ำว้า ​ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (National Food Institute: nfi) ทั้งมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (ระบบ HACCP)

ดังนั้น มั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มกล้วยน้าว้าดิบ​ชนิดผง ตราน้ำว้า เป็น สินค้ามีคุณภาพ​มีมาตรฐานสากลรองรับ​ ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งเเต่รับวัตถุดิบ​ ไร้สารตกค้าง ควบคุมขั้นตอนการผลิตจนถึงบรรจุ รับประทานได้อย่างมั่นใจ และสบายใจค่ะ​ 😊