Hazard Analysis Critical Control Point เขียนย่อว่า HACCP คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะเป็นระบบป้องกันเเละมุ่งเน้นถึงการประเมิน และวิเคราะห์อันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ เคมี​ กายภาพ​ จุลินทรีย์ก่อโรค​ การมีระบบตรวจติดตาม การแก้ไข และการทวนสอบวิธีการผลิตอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) เป็นระบบคุณภาพอาหารที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งการที่ผู้ผลิตจะดําเนินการจัดทําระบบนี้ ต้องมีพื้นฐานในเรื่องระบบ GMP ที่ดีเสียก่อน ปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ยอมรับว่าระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบที่ให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ระยะยาว

ประโยชน์ของระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP)

  1. เป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยกับอาหาร โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรับวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา การจัดส่งและจัดจําหน่าย จนถึงการเตรียมการปรุง หุงต้มของผู้บริโภค
  2. เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย มาเป็นระบบการป้องกันปัญหา ตามหลักการประกันคุณภาพ
  3. เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลื้อง
  4. ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  5. เป็นระบบที่สามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่นได้
  6. เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

จะดีแค่ไหนหากเราเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย​ HACCP เป็นที่ยอมรับในระดับสากล​ มีความปลอดภัย ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

เพื่อสุขภาพที่ดีเราเลือกได้ เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เลือกผงกล้วยดิบ ตราน้ำว้า