หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP คืออะไร

2019-08-05T01:58:23+07:00

ในปัจจุบันการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค นอกจากจะเลือกซื้อที่รูปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า และเลขสารบบ อย. ที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว มาตรฐานการผลิตของโรงงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะกว่าจะมาเป็นสินค้าพร้อมรับประทานได้นั้น โรงงานที่ผลิต ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่วัตถุดิบ สถานที่ตั้ง โครงสร้างอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนระบบสุขาภิบาล การบำรุงรักษา และบุคลากรต่างๆ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) เป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานที่โรงงานผลิตอาหารเพื่อการบริโภคทุกแห่ง ควรได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) GMP คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุม