ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) คืออะไร

2019-08-05T02:14:17+07:00

Hazard Analysis Critical Control Point เขียนย่อว่า HACCP คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะเป็นระบบป้องกันเเละมุ่งเน้นถึงการประเมิน และวิเคราะห์อันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ อันตรายทางชีวภาพ เคมี​ กายภาพ​ จุลินทรีย์ก่อโรค​ การมีระบบตรวจติดตาม การแก้ไข และการทวนสอบวิธีการผลิตอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) เป็นระบบคุณภาพอาหารที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งการที่ผู้ผลิตจะดําเนินการจัดทําระบบนี้ ต้องมีพื้นฐานในเรื่องระบบ GMP ที่ดีเสียก่อน ปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ยอมรับว่าระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบที่ให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ระยะยาว ประโยชน์ของระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) เป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยกับอาหาร โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรับวัตถุดิบ